• Головна
  • Таємниці існування тернопільських муніципалів
10:30, 7 березня 2014 р.

Таємниці існування тернопільських муніципалів

Футбольний клуб Тернопіль один з найбільш прогресуючих колективів Другої ліги. Але мало хто знає як він організований і чим живе. Для більшості з нас він залишається комунальним підприємством Тернопільської міської ради, або "забавкою" в руках керівництва міста.

Ми вирішили привідкрити завісу в житті тернопільського клубу. Для того щоб краще все побачити достатньо ознайомитись із Статутом клубу.

Рішенням Тернопільської міської ради № 6/14/17 від 30.09.2011 створення комунального підприємства "Футбольний клуб Тернопіль" і затверджено Статут КП. Як зазначається в рішенні, метою створення КП є розвиток та пропаганда фізичної культури і спорту, утримання футбольної команди її підготовки та участі у спортивних змаганнях, розвиток дитячо-юнацького та професійного футболу, сприяння формуванню здорового способу життя населення, підвищення ролі фізичної культури та спорту у м. Тернополі.

Основною метою, цілями та завданнями ФК Тернопіль відповідно до Статуту є:

1. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність:

організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;

діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

2. Організація і надання послуг у сфері фізичної культури і спорту;

3. Створення та забезпечення діяльності професійної футбольної команди в місті Тернополі, включаючи її формування, утримання та вдосконалення, для її участі у змаганнях по футболу різного, у тому числі професійного рівня;

4. Створення та утримання спортивної, навчально–тренувальної бази для підготовки футбольної команди, проведення змагань та масових занять грою в футбол;

Створення футбольних шкіл;

Розвиток системи пропаганди і популяризації футболу, сприяння розвитку дитячого та юнацького футболу;

Сприяння фінансовому, матеріально – технічному, інформаційному, кадровому, нормативно – правовому та іншому забезпеченню розвитку футболу у місті Тернополі;

Організація турнірів, матчів та інших заходів;

Надання послуг спортивно – оздоровчого характеру населенню, а також іншим підприємствам та організаціям;

10. Виробництво спортивних товарів;

11. Діяльність спортивних об’єктів;

12. Прокат спортивного інвентарю;

13. Оренда спортивних споруд.

Клуб має право здійснювати:

надання послуг по організації відпочинку, культурно-видовищних, спортивних заходів, організації спортивних клубів та їх філій;

надання туристичних послуг, організація відпочинку туристів;

гуртово-роздрібна торгівля;

створення закладів торгівлі та громадського харчування, кулінарія;

організація відеосалонів, відеопоказу;

проведення грошово-речових лотерей;

створення букмекерських контор;

рекламно-інформаційна діяльність;

надання транспортно-експедиційних послуг;

проведення аукціонів, виставок-продаж та інших заходів;

інша діяльність, дозволена чинним законодавством.

Як бачимо в Статуті чітко прописано чим може займатись клуб і звідки отримувати дохід. Тому бюджетні асигнування є не єдиним джерелом доходів клубу.

ФК Тернопіль має право здійснювати зовнішньо-економічна діяльність, а саме проведення республіканських та міжнародних семінарів, проведення діяльності на трансферному ринку в спорті і експорт та імпорт товарів, робіт, послуг.Вся виручка використовується клубом самостійно.

Також клуб має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів, які теж використовує самостійно, а держава не несе за них відповідальності. За свій кошт клуб може відкривати за кордоном свої представництва та виробничі підрозділи.

Все майно клубу є власністю Тернопільської міської ради і складає його основні фонди та обігові кошти, а також кошти та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі і які належать йому на праві господарського відання.

Джерела формування майна ФК Тернопіль:

— майно, передане Тернопільською міською радою;

— кошти місцевого та державного бюджетів;

— кредити банків та інших кредиторів;

— пожертви організацій, установ, закордонних фірм, громадян;

— доходи, одержані від власної фінансово-господарської діяльності;

— інші джерела, не заборонені законодавством України.

Оренда приміщення, транспортних засобів, інвентаря та інших товарно-матеріальних цінностей, а також їх відчудження проводиться з дозволу Тернопільської міської ради або уповноваженого ним органу.

Для забезпечення статутної діяльності ФК Тернопіль формує статутний капітал. Відповідно до Рішенням Тернопільської міської ради від 12.07.2013 № 6/35/78 "Про внесення змін та доповнень до Статуту комунального підприємства "Футбольний клуб Тернопіль" розмір статутного капіталу становить 500000 (П’ятсот тисяч грн. 00 коп.). Також статутний капітал може поповнюватися внесками міської ради. Всі зміни (зменшення, збільшення) розміру статутного капіталу відбуваються за рішенням ТМР.

Клуб самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку; має право створювати філії, представництва, відділення та затверджувати Положення про них за погодженням з ТМР.

ФК Тернопіль забезпечує своєчасне виконання зобов'язань перед бюджетом усіх рівнів; здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів; купує необхідні матеріальні ресурси у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності, відповідно до законодавства про державні закупівлі; створює умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників, з метою підвищення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи клубу.

Управління клубом здійснює ТМР чи уповноважений ним орган. Координацію діяльності клубу здійснює управління у справах сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму ТМР. Почесним Президентом клубу є міський голова Тернополя, який має право брати участь у Загальних Зборах колективу; одержувати від клубу інформацію з питань його діяльності; вести агітаційно-пропагандистську діяльність; отримувати від директора підприємства повну інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємства; виключним правом Почесного президента клубу є затвердження власної символіки та іншої атрибутики підприємства.

Безпосереднє керівництво клубом здійснює директор, який призначається і звільняється міським головою і працює за контрактом. Він самостійно вирішує питання діяльності клубу за винятком тих, що віднесені Законом чи Статутом до компетенції ТМР та інших органів управління клубу. Директор несе особисту відповідальність за результати діяльності клубу, діє без доручення від імені клубу, представляє його інтереси в установах, організаціях, підприємствах, розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та Статуту, укладає угоди, договори, контракти, видає доручення, відкриває рахунки в установах банків, преміює працівників, несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.

Заступники директора, керівники, спеціалісти підрозділів апарату управління призначаються на посаду і звільняються з посади директором клубу. Повноваження трудового колективу клубу реалізуються загальними зборами через її виборні органи. Для представництва інтересів колективу можуть обиратися органи колективного самоврядування, до складу яких може обиратися директор.

Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності клубу, виробляються органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі.

Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією та ТМР.

Трудовий колектив клубу становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору. Відносини між трудовим колективом і уповноваженим органом ТМР регулюються колективним договором.

ТМР або уповноважений ним орган проводить інспектування основної та фінансово-господарської діяльності, надає методичну допомогу, контролює дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, погоджує штатний розпис, положення про оплату праці, затверджує кошторис і план використання бюджетних коштів.

До виключних повноважень ТМР належить прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Підприємства, внесення змін до Статуту.

Чистий прибуток клубу, який залишається після покриття матеріальних та прирівняльних до них витрат (на оплату праці, оплата за користування кредитами банків, сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, відрахувань у галузеві та інвестиційні фонди) використовується на потреби клубу.

ФК Тернопіль утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних із своєю діяльністю:

— фонд соціально-культурного розвитку;

— фонд матеріального заохочення;

— фонд розвитку клубу.

Фонд соціально-культурного розвитку використовується на соціально-культурні, побутові та інші потреби колективу, для покращення умов праці, життя, здоров'я, виплати надбавок без обмежень до заробітної плати, страхування та ін.

Фонд матеріального заохочення використовується на преміювання працівників клубу і виплату інших заохочень.

Фонд розвитку клубу використовується:

— на фінансування затрат по технічному переозброєнню, реконструкції, капітальному ремонту та розширенню спортивної бази;

— на придбання та утримання службового автотранспорту;

— на фінансування затрат по організації нових видів фізкультурно-спортивних послуг і форм обслуговування, підвищення культури і якості обслуговування населення.

Форми і системи оплати праці вирішуються на загальних зборах колективу, умови оплати праці встановлюються згідно чинного законодавства та колективного договору.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

Джерелами формування фінансових ресурсів клубу є прибуток від власної фінансово - господарської діяльності, кошти, одержані від дотацій міського бюджету, безкоштовні або благодійні внески підприємств, громадян, організацій та інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю директора клубу, якщо інше не передбачено законодавством.

Претензії кредиторів задовольняються з майна підприємства. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до закону.

В наступних двох матеріалах про ФК Тернопіль ви зможете ознайомитись із фінансовим звітом клубу за 2012/13 роки і планом фінансування на 2014 рік.

#ФК "Тернопіль" #футбол #спорт

Коментарі

Оголошення
live comments feed...